Proč zdražilo teplo očima bývalého jednatele TS Kaplice
Profilovka
28. 05. 2024
visibility 1298

Vážení občané města Kaplice,

 

reaguji tímto na zkreslující informace ve vyjádřenísoučasného starosty Města Kaplice ke skokovému zdražení tepla pro rok 2023. Pro toho, kdo má zájem věci porozumět uvádím, že cena tepelné energie je cenou věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady.

 

Období roku 2022 s výhledem do roku 2023 bylo velmi složitým ekonomickým rokem, což si každý rozumný občan uvědomuje i proto, že ceny energetických vstupů stouply v některých případech až o 100%.

 

Nemalý vliv na navýšení ceny GJ (měrná jednotka tepla) měla i skutečnost, že se měla začít v roce 2024 splácet Technickými službami města Kaplice bezúročná půjčka od Města Kaplice. Důvodem navýšení části složky ceny za GJ již v roce 2023 bylo vytvoření finanční rezervy pro zahájení splátek zápůjčky v roce 2024,

o čemž se pan starosta opomněl ve svém vyjádření zmínit. Smlouva o zápůjčce byla podepsána 28.6.2021 a účelem zápůjčky (půjčky) vydlužiteli(dlužníkovi)

byla rekonstrukce vybraných úseků primárního parovodu. Tato rekonstrukce parovodu v havarijním stavu byla z velké části do roku 2022 provedena a v roce 2023 mělo dojít k dokončení rekonstrukcezbývajících částí parovodu. Na tuto zbývající část měla být použita zbývající část zápůjčky.

 

Jak však uvádí stávající starosta Města Kaplice, rozhodnutím zastupitelstva v listopadu 2023 došlo k vrácení části zápůjčky. K mnou plánovanémudokončení rekonstrukce tak dle mého názoru bohužel nedošlo, což lze objektivně zjistit.

 

Toto jsou fakta k ceně tepla pro rok 2023, kdy v žádném případě nebylo důvodem navýšení ceny za GJ vrácení části zápůjčky, jak dle mého názoru zcela účelově uvádí současný starosta Města Kaplice.

 

Není mi zcela známo, co se za uvedeným jednáním pana starosty skrývá, natož co s cenou za GJ mají společného zadané audity, když navíc v uzavřené smlouvě

o zápůjčce je přesně stanoveno, v jakých částkách a termínech bude celá zápůjčka splácena.

 

Občanům pro vysvětlení k auditům uvádím, že Technické služby města Kaplice měly a stále majíplatný jak energetický audit, který se provádí dle příslušného zákona, tak audit účetní. Stávající starosta Města Kaplice uvádí, že rada města schválila ekonomický audit, ale přesto si nechala udělat tzv. forenzní (vyšetřovací) audit. Je s podivem, že po tak krátké době nově jmenované vedení Města Kaplice začalo podnikat dle mého názoru účelové jednání směřující ke kriminalizaci a znectění mé osoby, což určitě nenechám v budoucnu bez odezvy, bude-li toho třeba.

 

Bylo by určitě za daných okolností na místě, aby stávající starosta Města Kaplice zajistil zveřejněnínákladů na deklarované audity a nákladů na právní služby vynaložených za účelem snahy kriminalizacemé osoby, když dle mého názoru se může jednat o částky v řádu milionů korun českých.  Dané požadované zveřejnění je dle mého názoru zcela legitimní, neboť jde o peníze nás daňových poplatníků, se kterými Ti co hospodaří jsou povinni tak činit s péčí řádného hospodáře a je na každém z nás, aby posoudil zda tak činí a navíc to můžeme vyjádřit v budoucích volbách, které se neúprosně blíží.

 

K vyjádření doposud stávajícího starosty Města Kaplice, že se podařilo stabilizovat cenu tepla, je potřeba uvést, že v podstatě byla odsouhlasena mnounavržená cenu za GJ z roku 2023, a to pro rok 2024, což je prokazatelné, že toto bylo činěno dnes již bývalým vedením Technických služeb města Kaplice s.r.o. (dále i jako „TS“), tedy i pod mým vedením, a to v zájmu občanů města Kaplice.

 

Pro úplnost lze doplnit, že současný jednatel TS měl v plné kompetenci, nesouhlasitmnou navrženoucenou z roku 2023 a cenu za GJ pro rok 2024 snížit.  Došlo však k navýšení ceny o míru inflace, což je dle mého názoru podivné. Daným způsobem vedení města přeneslo inflaci do kapes občana místo toho, aby občanovi ulehčili a napomohli mu zajistit dobré odpovídající životní podmínky, což je dle mého názoru jejich povinností a  proto i byli zvoleni.

 

Pro úplnost uvádím k provedeným investičním pracím za období 2019-2022, že výtopnu a celou soustavu parovodů v gesci TS jsme jako tehdejší vedení převzali v téměř havarijním stavu. Dnes je soustava centrálního zásobování tepla nejen dle mého názoru, ale i názoru dalších odborných subjektů připravena na minimálně desetiletý provoz a je třeba si uvědomit, že se jedná o složitá strojní zařízení s předpokládanou poruchovostí. Proto bylo v mém plánu nutno vytvořit časový prostor na pragmatické řešení nejen spolehlivosti, ale i splnění emisních limitů. Bohužel, jak jsem již uvedl, v roce 2023 nebylo dle mého názoru po mém odchodu učiněno v této věci vůbec nic. Výjimka z emisních limitů se blíží. Za mého vedení byla provedena rozsáhlá rekonstrukce obou kotlů včetně kouřových ventilátorů, strojní úprava ve všech třech výměnících, instalovány nové řídící systémy ve třech výměnících (původní nebylo možné servisovat - neobdržel jsem přístupová hesla), rekonstrukce řídícího systému výtopny, propojení výtopny a výměníků optickým kabelem, instalace nové parní turbíny na výrobu elektřiny ve výtopně. Výše uvedené bylo provedenopro odstranění havarijního stavu, a to výlučněz vlastích zisků „Výtopny“ s minimálním navýšením ceny za GJ v letech 2019-2022, což stávající vedeníměsta dle mého přesvědčení zcela ignoruje.

 

Dále si dovoluji uvést k tvrzení vedení města o tom,že je výtopna nyní v zisku, skutečnost, že k tomu dochází proto, že v roce 2023 nebyly do výtopny vloženy žádné investiční prostředky. Dle mého názoru se může jednat o účelové jednání stávajícího vedení města Kaplice vytvářet podmínky a snahu v nejbližší možné době realizovat zcela zbytečné obrovské investice v řádu stamilionů korun českých do Výtopny pro spřízněné subjekty a tyto náklady následně přenést na občana města Kaplice, především v ceně tepla. Jsem přesvědčen, že při řádné údržbě a nezbytných opravách může stávající výtopna zajišťovat svoji činnost po řadu let, jak je výše uvedeno a věřím, že po volbách nové vedení města bude mnohem lépe hájit zájmy svých občanů.

 

Závěrem si dovoluji popřát občanům města Kaplice, aby se teplo z TS  zbytečně nezdražovalo a aby ve vedení města byli opět odborníci, kteří především myslí na svého občana a voliče.

 

Jiří Malkus, bývalý jednatel Technických služeb Kaplice 

Redakce oslovila starostu Radka Ježka i tajemnici p.Račákovou s poskytnutím prostoru pro reakci. Dle slov p.Račákové se starosta vyjádří na zítřejším zastupitelstvu.

 

Nejčtenější